Výuční umělecké a řemeslné obory

23–65-H/01 Strojník – zaměření Strojník sklářských automatů

Tříletý učební obor, bez talentové zkoušky

Absolventi jsou připraveni především řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy. S těmito kompetencemi souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se např. při kontrole jakosti surovin a výrobků, při vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod.

Stroje a strojní zařízení se ovšem vyskytují v mnoha odvětvích hospodářství; např. v energetických výrobnách, v těžebním průmyslu, v úpravnách surovin, úpravnách vody a čistírnách odpadních vod; používají se při zemních pracích, terénních úpravách, stavbách budov a komunikací, při průmyslové výrobě nejrůznějších polotovarů a výrobků apod. Mají velmi rozdílný charakter, mohou mít podobu jak jednotlivých strojů, tak např. výrobních linek či celých technologických komplexů a také mají různý stupeň automatizace.

Absolventi vzdělávacích programů se proto (v závislosti na konstrukci obsahu jednotlivých ŠVP, využití disponibilních hodin apod.) mohou uplatňovat při výkonu povolání strojník na jeho různých typových pozicích, kterými mohou být např.: obsluha energetických zařízení v elektrárnách, obsluha energetických zařízení v teplárnách, obsluha strojů a zařízení na povrchu dolu, strojník těžních strojů, řidič (důlního) velkostroje, strojník úpraven vod, strojník čistíren odpadních vod, strojník čerpacích a přečerpávacích stanic, obsluha zařízení kafilérie, obsluha stavebních strojů, obsluha dřevařských strojů a zařízení, výrobce dřevařských polotovarů, obsluha zařízení na výrobu skleněných vláken, obsluha zařízení na výrobu stavebních hmot a další.

Pro uplatnění absolventů v některých z uvedených typových pozic je nezbytné získání specifických oprávnění (např. k řízení konkrétního druhu stavebního stroje). V omezené míře mohou takováto oprávnění získávat žáci již v průběhu přípravy, další oprávnění pak mohou získat po vykonání příslušné zkoušky až po ukončení přípravy; v každém případě však budou využívat dovedností, které si osvojili v oboru vzdělání a navazovat na ně.

PřihláškaUčební plán

66–52-H/01 Aranžér

Tříletý učební obor, bez talentové zkoušky

Nedílnou součástí výuky je osvojení si nejdůležitějších počítačových grafických programů nutných jak pro zhotovení návrhů, tak pro další zpracování. Stranou nezůstává ani výuka technologických předmětů, seznamujících s možnostmi předtiskové přípravy a tisku různými tiskovými technikami a s dalšími výrobními prostředky reklamní tvorby nebo šíření informací elektronickou cestou. Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.

Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných prostorech v přízemí budovy B a v moderní grafické učebně.

PřihláškaUčební plán
Aranžéř – propagační grafik
Aranžéř – propagační grafik
Aranžéř – propagační grafik
Aranžéř – propagační grafik

82–51-H/03 Zlatník a klenotník

Tříletý učební obor, s talentovou zkouškou

Absolvent je schopen samostatně zhotovovat a opravovat šperky a klenoty z kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Naučí se vytvářet klenoty a šperky podle předloh i vlastních návrhů, ovládá opracování drahých kovů (řezání, pilování, stříhání, stáčení, ohýbání, lisování, vytloukání, pájení, leštění apod.). Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik.

PřihláškaUčební plán
Zlatnická dílna
Zlatnická dílna
Pánské brože – RENATA SOUKUPOVÁ, mosaz
Souprava s geometrickou tematikou – RENATA SOUKUPOVÁ, mosaz, sklo

82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Tříletý učební obor, s talentovou zkouškou

Absolvent je schopen samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů. Naučí se podle typických znaků rozeznávat jednotlivá slohová období, zvládne podle dokumentace realizovat výtvarnou tvorbu. Jedná se např. o výrobu uměleckých užitkových a dekorativních výrobků z kovů, jako např. slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik, mříží, oplocení apod. včetně jejich instalace. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu.

PřihláškaUčební plán
Excalibur – DOMINIK SEMRÁD, kov, 100 cm
Meduza – ONDŘEJ DVOŘÁČEK, kov, kámen, 40 × 40 × 50 cm
Železniční uzel – návrh akad. soch. Jan Tomešek, realizace studenti ateliéru Kovu, důlní kolejnice, výška 190 cm

82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Tříletý učební obor, s talentovou zkouškou

Absolvent zaměření umělecký truhlář je kvalifikovaný pro pracovní činnosti spočívající zejména v rukodělném zhotovování individuálních truhlářských výrobků podle návrhů výtvarníka, replik dobového nábytku a prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu dobového nábytku a zařízení interiéru.

Absolvent zaměření umělecký řezbář kvalifikovaný pro pracovní činnosti spočívající zejména v rukodělném zhotovování užitkových a dekorativních předmětů ze dřeva podle návrhů výtvarníka, replik původních slohových prací, zdobných součástí truhlářských výrobků a dekorativních prvků interiéru.

Vzhledem k šíři přípravy je absolvent připraven uplatnit se na trhu práce i v oblasti specializovaných činností jako je např. zhotovování obrazových lišt a rámů, opravy vzácných a složitě zdobených rámů, povrchové úpravy různými technikami a materiály vč. montáže rámů.

PřihláškaUčební plán
Truhlářská dílna
Truhlářská dílna
Ukázka mezioborové spolupáce: Soustružená miska s poklopem – JIŘÍ HÁJEK, JIŘÍ KUBÍČEK (pedagogové), dřevo, sklo, 30 × 30 cm

82–51-H/04 Umělecký keramik

Tříletý učební obor, s talentovou zkouškou

Obor zahrnuje přípravu keramických surovin a pracovních hmot, vytváření, sušení a pálení keramických výrobků, přípravu a výrobu sádrových forem a pomůcek pro výpal, glazování, engobování a zdobení keramiky, její konečnou výrobu. Absolvent umí vytáčet na hrnčířském kruhu z volné ruky, zhotovovat úchytky a ucha, užívat vhodné dekorační techniky, vypalovat výrobky, třídit dle kvality.

PřihláškaUčební plán
Ateliér keramiky a porcelánu
Ateliér keramiky a porcelánu
Ateliér keramiky a porcelánu
Ateliér keramiky a porcelánu

36–54-H/01 Kameník

Tříletý učební obor, bez talentové zkoušky

MOTIVAČNÍ STIPENDIUM

Žáci získávají praktické i teoretické vědomosti a dovednosti z oboru zpracování kamene ručním i strojním způsobem včetně sekání a povrchové úpravy písma. Podílejí se na zhotovení různých druhů kamenických výrobků pro stavební účely a rekonstrukce památek, pomníkových dílů apod. Učební obor pro chlapce, na trhu práce mají velmi dobré uplatnění.

PřihláškaUčební plán
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Kobra – KAREL MALIMÁNEK, žula 42 × 36 × 35 cm
Blesky – MIRKA BÁRTOVÁ, pískovec 100 × 70 × 42 cm

28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Tříletý učební obor, bez talentové zkoušky

Zaměření:

Sklář – Po vyučení absolvent nabírá a tvaruje sklovinu pomocí sklářské píšťaly, zdobí výrobky, nalepuje, vystřihuje, vyštipuje tvárnou sklovinu. Je schopen vytvářet všechny základní druhy výrobků. Fouká výrobky do sklářských forem. Získanou zručnost je schopen využít i na jiných druzích skloviny než je olovnatý křišťál, který zpracovává v průběhu výuky.

Brusič skla (kulič) – Žák se naučí provádět broušení rozličných dekorů, od kaménkových po abstraktní na různé tvary skla. Brousí se skla všech složení a barev včetně skel přejímaných. Žáci se seznamují i s rytím skla.

Malíř – Žák se naučí konkrétní postupy prací při malování skla, nacvičuje vykonávání samostatné i kolektivní práce, přesnost technologických postupů a ovládnutí pracovních postupů. Pracuje se sklářskými barvami při realizaci řemeslných výrobků ze skla. Učební obor vyžaduje výtvarnou představivost.

Absolventi výše uvedených oborů jsou schopni pracovat v jakémkoliv sklářském závodě, případně provádět vlastní podnikatelskou činnost.

PřihláškaUčební plán - zaměření Sklář Učební plán - zaměření Malíř skla Učební plán - zaměření Brusič skla
Sklářská huť
Sklářská huť
Ateliér broušení a rytí skla
Ateliér broušení a rytí skla
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace