Sociální činnost

75–41-M/01 Sociální činnost

Čtyřletý maturitní obor

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, ve školství (např. asistent pedagoga), v terénní pečovatelské službě (např. osobní asistent) nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy soc. zabezpečení, sociálních referátů okresních a obecních úřadů). Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření.

Přihláška

Zaměření Pečovatelská činnost

Připravuje žáky pro osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

Učební plán

Zaměření Sociálně správní činnost

Připravuje žáky pro technickoadmi­nistrativní a organizační činnosti na úseku sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek.

Učební plán

Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.