Sociální činnost

75–41-M/01 Sociální činnost

Čtyřletý maturitní obor

Absolventi se uplatní především jako pracovníci v sociálních službách – v ambulantních, pobytových a terénních – ve státních, obecních, soukromých nebo neziskových organizacích, dále ve školských či zdravotnických zařízeních. Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb, které zahrnují sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci.

Získané vědomosti a dovednosti žáci využijí při práci s různými typy klientů, ať už se jedná o děti, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v nouzi či osoby dezintegrované. Vždy se zaměřují na klientovu soběstačnost a sociální aktivizaci.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření:

 1. Pečovatelská činnost
 2. Sociálně správní činnost

Zaměření – Pečovatelská činnost

Profil absolventa

Připravuje žáky pro osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

V tomto zaměření se žáci připravují především pro výkon přímé péče:

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady,
 • vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty,
 • udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,
 • podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,
 • podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování apod. a pracovní terapie) pod vedením odborníka,
 • podpora realizace potřeb dětí s postižením a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie,
 • příprava a provádění denního programu s klienty,
 • spolupráce s odborníky různých profesí (sociálními pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro osoby s postižením, svépomocnými organizacemi.

Organizace výuky

Výuka je rozdělena na předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Všeobecně vzdělávací předměty směřují k obecné vzdělanosti a rozvoji klíčových kompetencí. Těžištěm odborných předmětů je praktická výuka s návazností na teoreticky zaměřené části odborných předmětů, která vede k rozvoji odborných kompetencí, tedy zajišťovat sociální služby a poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb. V rozvrhu se teoretická a praktická výuka střídá tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity vzdělávacího procesu. Praktická a teoretická výuka je realizována během týdne v jednotlivých předmětech. Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních a osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe a učební praxe, ta se vyučuje v rámci předmětu pečovatelství v rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu studia (0–2–2–2).

Organizace maturitní zkoušky

Organizace maturitní zkoušky se řídí vždy platným školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. V současné době se zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky na tyto předměty ve společné části maturitní zkoušky: zkouška z českého jazyka a literatury, zkouška z cizího jazyka (anglického, německého) a zkouška z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, z ostatních předmětů si žák volí. Žák si může zvolit 1 – 2 dobrovolné maturitní zkoušky ve společné části podle nabídky platné pro daný školní rok. V profilové části maturitní zkoušky koná žák 2 povinné zkoušky z teoretických předmětů: sociální péče, pečovatelství a 1 praktickou zkoušku z průběžné praxe.

Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační a komunikační technologie

Odborné předměty: ekonomika, odborná praxe (vč. praxe průběžné), organizace volného času, osobnostní výchova, péče o dítě do 3 let, péče o staré občany, pečovatelství, pedagogika, právo, psychologie, sociální péče, sociální politika, sociální zabezpečení, technika administrativy, účetnictví, výtvarná výchova, zdravotní nauka, zdravotní tělesná výchova

Bližší informace o hodinových dotacích a zařazení předmětů naleznete v Učebním plánu.

Učební plán ŠVP

Zaměření – Sociálně správní činnost

Profil absolventa

Připravuje žáky pro technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. Absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

V tomto zaměření jsou žáci připraveni vykonávat zejména činnosti:

 • vyměřování, vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odnětí sociálních dávek podle příslušných předpisů,
 • vedení evidence sociálně potřebných občanů,
 • zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,
 • zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,
 • administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,
 • organizování sociálních služeb, hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.

Organizace výuky

Základním schématem organizace výuky je rozdělení předmětů na všeobecně vzdělávací a odborné. Všeobecně vzdělávací předměty směřují k obecné vzdělanosti a rozvoji klíčových kompetencí. Těžištěm odborných předmětů je praktická výuka s návazností na teoreticky zaměřené části odborných předmětů, která vede k rozvoji odborných kompetencí, tedy zajišťovat sociální služby a poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb. V rozvrhu se teoretická a praktická výuka střídá tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity vzdělávacího procesu. Praktická a teoretická výuka je realizována během týdne v jednotlivých předmětech.

Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe a učební praxe, ta se vyučuje v rámci předmětu sociální poradenství v rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu studia (0–0–3–3).

Organizace maturitní zkoušky

Organizace maturitní zkoušky se řídí vždy platným školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. V současné době se zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky na tyto předměty ve společné části maturitní zkoušky: zkouška z českého jazyka a literatury, zkouška z cizího jazyka (anglického, německého) a zkouška z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, z ostatních předmětů si žák volí. Žák si může zvolit 1 – 2 dobrovolné maturitní zkoušky ve společné části podle nabídky platné pro daný školní rok. V profilové části maturitní zkoušky koná žák 2 povinné zkoušky z teoretických předmětů sociální péče a sociální zabezpečení a praktickou zkoušku ze sociálního poradenství a aplikované výpočetní techniky.

Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační a komunikační technologie

Odborné předměty: aplikovaná výpočetní technika, ekonomika, odborná praxe, osobnostní výchova, péče o dítě do 3 let, pečovatelství, pedagogika, právo, psychologie, sociální péče, sociální politika, sociální poradenství, sociální zabezpečení, technika administrativy, účetnictví, veřejné finance, výtvarná výchova, zdravotní nauka

Bližší informace o hodinových dotacích a zařazení předmětů naleznete v Učebním plánu.

Učební plán ŠVP
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace