Maturitní nástavbové studium a jednoleté pomaturitní obory

Maturitní nástavbové studium

64–41-L/51 Podnikání

Dvouletý maturitní obor (denní studium)

Podmínky přijetí: výuční list, úspěšné složení přijímací zkoušky

Nástavbové studium patří svým zaměřením do vzdělávání dospělých, neboť je určeno uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu, mají zájem rozšířit si nebo zvýšit kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání. Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru nebo v ekonomické činnosti související s obchodně podnikatelskou praxí v soukromých podnicích, obchodních společnostech či družstvech.

Portfolio absolventských kompetencí uplatňovaných v praxi je tvořeno zejména dovednostmi a poznatky z ekonomické, účetní a daňové oblasti. Důraz je kladen na rozvíjení komunikační a informační gramotnosti absolventa. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.

PřihláškaUčební plán 64-41-L/51 denní

64–41-L/51 Podnikání – zaměření Technický provoz pohřebnictví

Tříletý maturitní obor (dálkové studium)

Podmínky přijetí: výuční list, úspěšné složení přijímací zkoušky

Studijní program byl vytvořen ve spolupráci školy s odborníky ve Sdružení pohřebnictví ČR a s využitím poznatků, které škola získala pořádáním rekvalifikačních kurzů k provozování pohřební služby dle zákona č. 256/2001 Sb. Podmínkou přijetí na tento obor je výuční list – dodat nejpozději při nástupu do školy!!! Studium je bezplatné a probíhá v pátek a v sobotu jednou za čtrnáct dní.

Absolventi studijního oboru budou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Jejich příprava je směrována do tří základních oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Absolvent oboru může pracovat jako zaměstnanec v pohřební službě, technicko-ekonomický pracovník pohřební služby, správce hřbitova a vedoucí pracovník krematoria.

Zkoušky pro získání koncese pro pohřební službu

V průběhu studia bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Učivo odborných výběrových předmětů poskytne žákům veškeré potřebné znalosti k provozování úzce specifické profese, na niž se budou připravovat.

Absolventi studia, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Škola může poskytnout žákům i doplňkové vzdělání v oblastech souvisejících s odborným zaměřením studia, např. může žákům formou nepovinných předmětů umožnit zvládnutí sekání písma do kamene, úpravu hrobů a drobných hřbitovních staveb, vázání květin a věnců apod.

PřihláškaUčební plán 64-41-L/51 pohřebnictví

75–41-L/51 Sociální činnost

Tříletý maturitní obor (dálkové studium)

Podmínky přijetí: výuční list, úspěšné složení přijímací zkoušky

Studium je určeno uchazečům, kteří v předchozích letech získali výuční list v jakémkoliv oboru. Délka studia je tři roky. Výuka probíhá každý druhý pátek a sobotu.

Mimo všeobecných předmětů se vyučují odborné předměty oboru sociální činnost. Mezi maturitní předměty patří: český jazyk a literatura, matematika nebo cizí jazyk, sociální politika a zabezpečení a sociální péče.

Kromě maturitního vysvědčení získává absolvent i odbornou způsobilost k provozování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, ve školství (např. asistent pedagoga), v terénní pečovatelské službě (např. osobní asistent) nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy soc. zabezpečení, sociálních referátů obecních úřadů).

PřihláškaUčební plán 75-41-L/51 sociální činnost

Jednoleté pomaturitní obory

36–54-H/01 Kameník

Studenti získávají praktické i teoretické vědomosti a dovednosti z oboru zpracování kamene ručním i strojním způsobem včetně sekání a povrchové úpravy písma. Podílejí se na zhotovení různých druhů kamenických výrobků pro stavební účely a rekonstrukce památek, pomníkových dílů apod. Absolventi mají na trhu práce velmi dobré uplatnění.

Přihláška
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Zázemí Kamenosochařského střediska Lipnice
Kobra – KAREL MALIMÁNEK, žula 42 × 36 × 35 cm
Blesky – MIRKA BÁRTOVÁ, pískovec 100 × 70 × 42 cm

28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

zaměření Sklář

Jednoletý učební obor pro maturanty. Po vyučení absolvent nabírá a tvaruje sklovinu pomocí sklářské píšťaly, zdobí výrobky, nalepuje, vystřihuje, vyštipuje tvárnou sklovinu. Je schopen vytvářet všechny základní druhy výrobků. Získanou zručnost je schopen využít i na jiných druzích skloviny než je olovnatý křišťál, který zpracovává v průběhu výuky. Učební obor vyžaduje výtvarnou představivost.

zaměření Brusič skla

Jednoletý učební obor, kde se student naučí provádět broušení rozličných dekorů na různé tvary skla. Brousí se skla všech složení a barev včetně skel přejímaných. Žáci se seznamují i s rytím a malováním skla. Absolvent je schopen pracovat v jakémkoliv sklářském závodě, případně provádět vlastní podnikatelskou činnost.

Přihláška
Sklářská huť
Sklářská huť
Ateliér broušení a rytí skla
Ateliér broušení a rytí skla
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace