Učíme se ze života pro život

Počátkem roku 2021 se škola zapojila do krajského projektu „Učíme se ze života pro život 2“

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II.

O projektu č. 2

Projekt bude realizován v období: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023.

Realizace aktivit ve škole bude probíhat ve školních rocích: 2021/2022, 2022/2023.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/19_078/0020364

Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 2.761.951 Kč.

Pedagogickým koordinátorem projektu je Ing. Andrea Kubínová.

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Dále systematická podpora vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Do projektu bude zapojeno 12 aktivních učitelů, kteří odučí v projektu 144 hodin. Dále 3 vybraní učitelé zrealizují 80 hodin kroužků. Na škole bude působit kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. V rámci projektu zrealizujeme 4× zapojení odborníka z praxe do výuky, 8× doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a v neposlední řadě 2× stáže pedagogů u zaměstnavatelů.

Foto/video dokumentace z projektu

 Z důvodu probíhajících aktivit nahrávání obrazové dokumentace stále pokračuje, seznam bude průběžně aktualizován.

Výuka

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/IKAP%202/

Kroužky

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Krou%c5%beky%2021-22,%2022-23/

logo projektu

Naše škola se v roce 2018 zapojila do krajského projektu „Učíme se ze života pro život“

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.

O projektu č. 1

Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to, ale celou řadu dalších možností, jak zkvalitnit vzdělávání v Kraji Vysočina, slibují aktivity projektu „Učíme se ze života pro život“, do kterého se naše škola zapojila. Hlavním cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků základních a středních škol v kraji. Do projektu s rozpočtem téměř 83 milionů korun je zapojeno ve formě finančního partnerství 31 základních škol, 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina.

V každé škole pedagogický koordinátor zajistí koordinaci aktivit na škole a současně bude své kolegy povzbuzovat k tomu, aby byli více také pomocníky a průvodci s aktivním přístupem k výuce.

Komplexní podpora z projektu je směřována na jednotlivé pedagogy i přímou podporu žáků zaváděním aktivizačních metod do výuky. „Podporu obdrží i vedení školy, projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se prostřednictvím projektu měli dozvědět více o tom, jak výuka probíhá, co je možné udělat proto, aby byla výuka zajímavější, přitažlivější, informace spíše nabízela a vzbudila v žácích jejich přirozenou zvědavost a v konečném důsledku všemi prostředky rozvíjela jejich osobnost,“ uvedla k projektu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Projekt byl předložen do Výzvy č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP a navazuje tak na výstupy obsažené v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina I a úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení a je tedy v plné realizaci.

Realizace projektu skončí 14. 02. 2021 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu byl Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Škola na realizaci aktivit získala finanční prostředky v celkové výši 249.117 Kč. Z prostředků bylo mimo jiné zakoupeno moderní výukové vybavení, využitelné nejen v předmětech fyzika, chemie a matematika.

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských metodických týmů. Působili jako metodikové nebo věcní koordinátoři – Mgr. Olga Blažková, Mgr. Tereza Brožková, Mgr. Miroslava Pavlíková.

Pedagogickým koordinátorem projektu byla Ing. Andrea Kubínová. Jako aktivní učitelé na škole působili Ing. Zdenka Šmídová, Ing. Marcela Zajíčková, Mgr. Jiří Mráček a Ing. Michal Hošek.

Období: 1. 1. 2018 – 14. 02. 2021

Realizace aktivit ve školním roce: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_034/0008656

Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílení o prvky přenosu kompetencí do výuky.

Rozvíjené oblasti v rámci oborů

  1. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (Výchova k podnikavosti)
  2. Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
  3. Kariérové poradenství
  4. Jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech
  5. ICT kompetence mimo výuku Inf
  6. Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJL
  7. Matematická gramotnost mimo výuku Ma

Foto/video dokumentace z projektu

Aktivizační nástroje – polytechnická výchova

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Polytechnika/

Aktivizační nástroje – výchova k podnikavosti

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Podnikavost/

Aktivizační nástroje – kariérové poradenství

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Karierove_poradenstvi/

Transferové nástroje – čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Ctenarska_gramotnost/

Transferové nástroje – jazykové kompetence v nejazykových předmětech

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Jazykove_kompetence/

Transferové nástroje – ICT kompetence mimo předmět Informatika

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/ICT_kompetence/

Transferové nástroje – matematická gramotnost mimo výuku Ma

https://extranet.kr-vysocina.cz/ikap/akademie-svetla/Matematicka_gramotnost/

logo projektu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace