Konverzace anglický jazyk

Vedoucí: Mgr. Jana Neugebauerová

Výuka předmětu Konverzace v anglickém jazyce si klade za cíl: 

  •  rozšířit poznatkovou základnu získanou v hodinách angličtiny 
  •  využít komunikativních dovedností v praktickém životě
  •  vést studenty k logickému uvažování a analyzování
  •  vést studenty k řešení jednoduchých i složitějších komunikačních situací
  •  osvojit si rozšiřující strukturu poznatků z oblasti reálií anglosaských zemí
  •  osvojit si hlubší znalosti anglické gramatiky
  • prakticky řešit různé jazykové úlohy, testy a kvízyPři výuce jsou používány různé formy práce – frontální výklad, diskuze, samostatná práce, skupinové vyučování, audiovizuální programy, práce s programy interaktivní tabule, prezentace, další prostředky informačních a komunikačních technologií.


K výuce budou využity učebnice, cvičebnice a různé audiovizuální pomůcky. Poznámky si žáci budou zaznamenávat do sešitů nebo pracovních listů, které obdrží, mohou využívat i elektronické formy poznámek v notebooku. 

Studenti jsou klasifikováni na základě písemného zkoušení, ústní diskuze, prezentací a výstupů (dialogy, scénky). 

Pro studenty, kteří se chtějí připravit k maturitní zkoušce z angličtiny, je zařazen blok, v jehož rámci si zkouší komunikaci ústní formou a procvičují si gramatiku odpovídající učivu 1.-3. ročníku.