Seminář z matematiky

Vedoucí: Mgr. Eva Bernadová

Cíl předmětu:  
  Opakování, prohloubení, systematizace a zobecnění poznatků získaných v hodinách matematiky.
  Prohloubení rovinné i prostorové představivosti, orientace v grafech a schématech.
  Cílená příprava k maturitní zkoušce, či k případnému studiu matematiky na vysoké škole. 
  Rozvíjení schopností, dovedností a návyků potřebných pro vysokoškolské či další studium i 
  nematematických oborů (logika, představivost, přesnost).
  

Obsah semináře:
 Seminář navazuje na předchozí výuku matematiky. Základní učivo výrazů a rovnic je rozšířeno o složitější typy, doplněny jsou rovnice reciproké. Rozšířeno je také učivo o oboru komplexních čísel (řešení rovnic s komplexními koeficienty v oboru C). 
V semináři jsou rozvíjeny partie matematické logiky a množinového počtu.
 Zvláštní důraz je kladen na geometrické partie – planimetrii, stereometrii a analytickou geometrii. Studenti budou navíc seznámeni se základy deskriptivní geometrie – kótované promítání a Mongeovu projekci. 
 Problematika funkcí bude zopakována s důrazem na schopnost využívání funkcí při řešení problémů z praxe, velká pozornost bude kladena na využívání grafů. V semináři je probírán úvod do diferenciálního a integrálního počtu.  
 Studenti jsou směřováni k účasti v matematických soutěžích (Náboj, MO, Internetová olympiáda aj.), jsou informováni o možnostech účasti v oborových seminářích pořádaných různými vysokými školami.
 
Formy a metody práce:
- konstruktivistické přístupy, diskuze, frontální výklad, skupinové vyučování, samostatná práce, strategické hry s matematickou tématikou (např. Blocus, Ubongo aj.), práce s programy interaktivní tabule. 

Klasifikace: 
Studenti jsou klasifikováni na základě písemného zkoušení, řešení úloh u tabule, přihlédnuto je k případné úspěšné účasti v matematických soutěžích.

Dotace předmětu – 2 hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku