Seminář z biologie

Vedoucí: Mgr. Eva Bernadová

Cíl předmětu:  
  Opakování, prohloubení, systematizace a zobecnění poznatků získaných v hodinách biologie.
  Příprava k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ.
  Rozvíjení schopností, dovedností a návyků při využívání laboratorní optiky (manipulace se stereoskopickou lupou a mono- i binokulárním mikroskopem).
  Rozvíjení logického myšlení, vytváření odborných hypotéz a jejich ověřování biologickými pokusy.

Obsah semináře:
 Rozšiřující partie učiva cytologie, mikrobiologie, botaniky, fyziologie rostlin a živočichů, zoologie, etologie, biologie člověka, genetiky a ekologie.
Exkurze na biologická pracoviště nejrůznějších institucí.
 Besedy s odborníky různých oblastí biologie.

 Formy a metody práce:
  – frontální výklad, diskuze, samostatná práce, skupinové vyučování, audiovizuální programy, práce s programy interaktivní tabule, prezentace, vyhledávání informací z různých mediálních zdrojů, studium odborné literatury, laboratorní práce, besedy, terénní exkurze.

Klasifikace
Studenti jsou klasifikováni na základě písemného zkoušení, ústní diskuze, odevzdaných protokolů, referátů, prezentací a výstupů.