Seminář z výpočetní techniky

Vedoucí: Ing. Martin Kubín

Výuka předmětu seminář z IVT si klade za cíl:

 

  • Rozšířit poznatkovou základnu získanou v hodinách informatiky a výpočetní techniky
  • Využít teoretických poznatků a dovedností v praktickém životě a v konkrétních situacích
  • Vést studenty k logickému uvažování, analyzování a řešení problémů
  • Zpracovávat a vyhodnocovat získané informace (data)
  • Upevnit si schopnost pracovat s programy na přetváření výstupů ze získaných informací – tvorba tabulek, grafů a diagramů
  • Osvojit si hlubší principy fungování informačních technologií
  • Osvojit si automatizování přezkoušení validity získaných informací z různých informačních zdrojů

 

Na předmět informatika a výpočetní technika navazuje ve 3. a 4. ročníku volitelný předmět Seminář z informatiky. V rámci semináře dojde k prohloubení základních vědomostí a dovedností. Žáci budou seznámeni s dalšími zajímavostmi z oboru a látka bude probírána až na samotné základy principů. Žákům bude předkládáno učivo v souvislostech k dalším předmětům výuky a předmětům běžného života. Žáci se seznámí se složitějšími technologiemi. Budou mít větší prostor na realizaci vlastních projektů.

Při výuce budou používány různé formy práce – frontální výklad, diskuze, samostatná práce, skupinové vyučování, audiovizuální programy, práce s programy interaktivní tabule, prezentace, další prostředky informačních a komunikačních technologií, studium odborné literatury.

Poznámky si žáci budou zaznamenávat do sešitů, mohou využívat i elektronické formy poznámek v notebooku. Studenti jsou klasifikováni na základě ústní diskuze, referátů, prezentací a výstupů jejich projektů.

Pro studenty, kteří se chtějí připravit k maturitní zkoušce z informatiky a výpočetní techniky je zařazen opakovací blok učiva prvního až třetího ročníku gymnázia, který má za cíl upevnit jejich znalosti potřebné k úspěšnému absolvování maturitní zkoušky.


Dotace předmětu je 2 hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku – celkem 68 hodin (3. ročník) a 60 hodin (4. ročník)