Startuje projekt STOPPA

rok plný Smysluplných Tvořivých Odpovědných Přírodě Prospěšných Aktivit

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
03.01.2017 17:01
Poslední úprava:
 
před 7 lety
 

 


Projekt STOPPA > Startuje projekt STOPPA


Projekt, který na naší škole vznikl v měsících září a říjnu na základě výzvy Kraje Vysočina v rámci grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty „Životní prostředí 2016“, uspěl u řídícího výboru grantového programu Fondu Vysočiny a z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina usnesením č. 2169/40/2016/RK byl vybrán k přidělení dotace z Fondu Vysočiny v plné výši. Téměř 82 000 Kč tak můžeme investovat do aktivit směřujících ke zvýšení povědomí našich žáků o dějích v okolní přírodě, o vlivu člověka na životní prostředí a k povzbuzení spoluodpovědnosti za budoucnost.

Vnímavost a všímavost k živému i neživému okolí je základem pro citlivé chování a jednání. Znalost faktů a porozumění vztahům umožňují správně se rozhodovat při řešení environmentálních problémů, schopnost komunikace a vcítění se do různých rolí umožňuje orientaci v environmentálních konfliktech. Všechny tyto vlastnosti, schopnosti a dovednosti by náš projekt rád rozvíjel nejen u žáků naší školy, ale přiměřeně věkovým zvláštnostem i u dětí ze světelských MŠ a ZŠ a dospělých, kteří by se účastnili našich akcí určených pro veřejnost.

Projekt se věnuje třem oblastem. První oblastí je hospodaření s odpady. Naším cílem je představit problematiku odpadového hospodářství pokud možno komplexně a motivovat tak žáky k co nejinformovanějšímu a nejzodpovědnějšími přístupu ve svém osobním životě.

Druhou oblastí je pokračující revitalizace našeho přírodního areálu. Snahou projektu je zpestřit druhovou diverzitu a rozšířit spektrum stávajících biotopů výsevem pásů květnaté louky a vysázením keřového lemu okolo plotu v JZ rohu školního areálu. Zároveň by měl vzniknout dvoukomorový kompost, který by pomohl redukovat množství bioodpadu produkovaného v našem areálu, „recyklovat ho“ a znovu využít.

Třetí oblastí je vlastní pobyt ve volné přírodě, pozorování rostlin i živočichů v jejich přirozeném prostředí, hledání vztahů mezi společenstvy, poznávání života různých ekosystémů (lesa, louky, vodních toků i stojatých vod), a to vše různými formami – od exkurzí v rámci hodin přírodovědných předmětů, programu lesní pedagogiky, mimoškolních akcí, výukových programů v nedaleké Stanici Pavlov o.p.s. až po exkurze do vzdálenějších lokalit. O získané poznatky bychom se chtěli podělit i s dětmi z MŠ, pro které bychom rádi připravili tvořivé a hravé programy na témata ze života okolního ptactva a organismů z řeky Sázavy, i se žáky okolních ZŠ, pro které bychom chtěli zpracovat jmenovaná témata opět přiměřeně jejich věkovým zvláštnostem.

Rok 2017 tedy bude organizačně náročný, ale snad i plný zajímavých akcí a setkání, při kterých si žáci naší školy i děti z okolních škol budou moci uvědomit svou „stopu“, kterou svým jednáním na krajině a přírodě zanechávají, a zároveň naopak otiskne „stopu“ v jejich paměti – „stopu“, kterou vytvoří nové zkušenosti, nečekané souvislosti, setkání s neznámými organismy ze svého okolí, nové zážitky a prožitky.


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace