Podmínky přijímacího řízení 2019/2020

Kritéria pro přijetí, průběh zkoušek, termíny

Agenda:
 
Přijímací řízení 2019/20
Publikováno:
 
24.10.2018 08:15
Poslední úprava:
 
před rokem
Expirace:
 
15.07.2019
Platnost tohoto příspěvku vypršela před rokem! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Podmínky přijímacího řízení pro přijetí nových žáků ke studiu na školní rok 2019/2020 se řídí zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Termíny stanoví vyhláška 353/2016 Sb.

Obory Gymnázium a Sociální činnost

Týká se těchto oborů:

 • GYMNÁZIUM
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků
 • SOCIÁLNÍ ČINNOST
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Pečovatelská činnost
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Sociálně správní činnost
Termín podání přihlášek do oborů Gymnázium a Sociální činnost
nejpozději do 1. března 2019
Termín jednotné přijímací zkoušky Gymnázium a Sociální činnost
1. termín 12. dubna 2019 (náhr. termín 13. květen 2019)
2. termín 15. dubna 2019 (náhr. termín 14. květen 2019)

Přihláška Gymnázium a Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – Gymnázium a Sociální činnost

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2019/2020:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ … max. 30 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 1,29 30 bodů
  od 1,30 do 1,49 20 bodů
  od 1,50 do 1,99 10 bodů
  nad 2,00 0 bodů

  Ke studiu na gymnáziu nebudou přijati uchazeči, kteří na posledních dvou vysvědčeních měli z jakéhokoliv předmětu klasifikaci dostatečný.

 2. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.
 3. dalších kritérií vyhlášených ředitelem školy:
  • za 1. až 5. místo v okresním kole některé z olympiád … max. 10 bodů,
  • za účast v okresním kole některé z olympiád … max. 5 bodů.

  Pozn: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru.

Podmínkou přijetí je řádné vyplnění přihlášky ke vzdělávání v příslušném oboru.

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v pátek 27. dubna 2019 odpoledne, tedy po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2 školského zákona), které by mělo proběhnout v tentýž den do 12 hodin.

Před vydáním rozhodnutí umožní škola po předchozí telefonické dohodě (730 571 908) uchazeči nahlédnout do spisu, a to v termínech 26. dubna 2019 od 13,00 do 16,00 a 29. dubna 2019 od 8,00 do 14,00.

2. května 2019 bude tabulka doplněna o celkové vyhodnocení – PŘIJAT/NEPŘIJAT.

Počet přijímaných uchazečů

 • Gymnázium – 1 třída, max. 24 žáků
 • Sociální činnost – 1 třída, max. 24

Obor denní maturitní nástavba Podnikání

Týká se těchto oborů:

 • 64–41-L/51 Podnikání (dvouletý maturitní obor)
 • 64–41-L/51 Podnikání – zaměření Technický provoz pohřebnictví (dálkové studium)
Termín podání přihlášek
nejpozději do 1. března 2019.

Přihláška do nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – denní maturitní nástavba Podnikání

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2019/2020:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru … max. 50 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 2,50 50 bodů
  od 2,51 do 2,99 20 bodů
  od 3,00 do 3,99 10 bodů
  nad 4,00 0 bodů
 1. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení se uskuteční v termínu 22. 4. 2019 – 28. 4. 2019 v závislosti na zaslání výsledků centrálního vyhodnocení jednotných testů Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Počet přijímaných uchazečů

 • Podnikání (dvouletý maturitní obor) – 1 třída, max. 25 žáků
 • Podnikání dálkové studium – 1 třída, max. 35 žáků

Obory s talentovou zkouškou (Výtvarné, 4leté maturitní a vybrané 3leté učební obory)

Uchazeč o tento typ studia vykonává pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se ho netýká. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • VÝTVARNÉ
  • 82–41-M/11 Design interiéru – zaměření Bytový architekt
  • 82–41-M/10 Řezbářství – zaměření Design hraček
  • 82–41-M/04 Průmyslový design
  • 82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích
  • 82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Broušení a rytí skla
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Hutní tvarování
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Malba skla
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké kovářství a zámečnictví
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké zlatnictví
  • 82–41-M/10 Řezbářství
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce kovářské a zámečnické
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce zlatnické
  • 82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření Práce truhlářské
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce keramické
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce kamenické
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Malba skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Hutní tvarování skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Umělecké vitráže
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Broušení a rytí skla
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – tříleté, učební
  • 82–51-H/03 Zlatník a klenotník
  • 82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
  • 82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  • 82–51-H/04 Umělecký keramik
Termín podání přihlášek
do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018
Termín talentových zkoušek
3. nebo 4. ledna 2019

Přihláška pro obory s talentovou zkouškou

Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2019/2020

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z několika výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

– donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene – trojrozměrná díla nebudou přijímána) 0 – 20 bodů
- kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

– kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks – viz výše

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 20 bodů ze 40 celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů

 • do oboru Bytový architekt max. 16 žáků
 • do oboru Průmyslový design max. 8 žáků
 • do všech ostatních výtvarných oborů max. po 7 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného čtyřletého maturitního oboru max. po 7 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného tříletého učebního oboru max. po 7 žácích

Tříleté učební obory – ostatní, bez talentové zkoušky

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • 23–65-H/01 Strojník – zaměření Strojník sklářských automatů
 • 66–52-H/01 Aranžér – zaměření Propagační grafik
 • 36–54-H/01 Kameník
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla
 • 53–41-H/01 Ošetřovatel
Přihláška Tříleté učební obory

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Počet přijímaných uchazečů

 • 2 třídy, max. 60 žáků

Studium cizích státních příslušníků

(Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko a jiné)

Výtvarné maturitní obory řady 82 (viz přehled v sekci výše)

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

 1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit) – termín podání přihlášek nejpozději do 1. března 2019.
 2. Zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem na adresu koterova@akademie-svetla.cz:
  Portfolio musí obsahovat
  domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality (např. sklenice + jablko, apod.) hodnocení 0 – 40 bodů
  vymodelovaný objekt podle reality (matice ke šroubu) hodnocení 0 – 20 bodů
 3. Posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.
 4. Vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

Žak/Žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2019 do 31. 08. 2019 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2.

Pro další informace e-mail: koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274