Podmínky přijímacího řízení 2020/2021

Kritéria pro přijetí, průběh zkoušek, termíny

Agendy:
 
Přijímací řízení 2021/22 , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Vyšší odborná škola, Výtvarné
Publikováno:
 
17.09.2019 11:10
Poslední úprava:
 
před 22 dny
Expirace:
 
29.08.2021

Podmínky přijímacího řízení pro přijetí nových žáků ke studiu na školní rok 2021/2022 se řídí zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Termíny stanoví vyhláška 353/2016 Sb.

Obory Gymnázium a Sociální činnost

Týká se těchto oborů:

 • GYMNÁZIUM
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků
 • SOCIÁLNÍ ČINNOST
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Pečovatelská činnost
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Sociálně správní činnost
Termín podání přihlášek do oborů Gymnázium a Sociální činnost
nejpozději do 1. března 2021
Termín jednotné přijímací zkoušky Gymnázium a Sociální činnost
1. termín – pondělí 12. dubna 2021 (náhr. termín středa 12. května 2021)
2. termín – úterý 13. dubna 2021 (náhr. termín čtvrtek 13. května 2021)

Přihláška Gymnázium a Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – Gymnázium a Sociální činnost

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2021/2022:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ … max. 30 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 1,29 30 bodů
  od 1,30 do 1,49 20 bodů
  od 1,50 do 1,99 10 bodů
  nad 2,00 0 bodů

  Ke studiu na gymnáziu nebudou přijati uchazeči, kteří na posledních dvou vysvědčeních měli z jakéhokoliv předmětu klasifikaci dostatečný.

 2. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.
 3. dalších kritérií vyhlášených ředitelem školy:
  • za 1. až 5. místo v okresním kole některé z olympiád … max. 10 bodů,
  • za účast v okresním kole některé z olympiád … max. 5 bodů.

  Pozn: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru.

Podmínkou přijetí je řádné vyplnění přihlášky ke vzdělávání v příslušném oboru.

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT (termín bude doplněn CERMATem do 31.12.2020). Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů

 • Gymnázium – 1 třída, max. 24 žáků
 • Sociální činnost – 1 třída, max. 24

Obor denní maturitní nástavba Podnikání

Týká se těchto oborů:

 • 64–41-L/51 Podnikání (dvouletý maturitní obor)
 • 64–41-L/51 Podnikání – zaměření Technický provoz pohřebnictví (dálkové studium)
Termín podání přihlášek
nejpozději do 1. března 2020.

Přihláška do nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – denní maturitní nástavba Podnikání

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2021/2022:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru … max. 50 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 2,50 50 bodů
  od 2,51 do 2,99 20 bodů
  od 3,00 do 3,99 10 bodů
  nad 4,00 0 bodů
 1. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT (termín bude doplněn CERMATem do 31.12.2020). Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů

 • Podnikání (dvouletý maturitní obor) – 1 třída, max. 25 žáků
 • Podnikání dálkové studium – 1 třída, max. 35 žáků

Obory s talentovou zkouškou (Výtvarné, 4leté maturitní a vybrané 3leté učební obory)

Uchazeč o tento typ studia vykonává pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se ho netýká. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • VÝTVARNÉ
  • 82–41-M/11 Design interiéru – zaměření Bytový architekt
  • 82–41-M/10 Řezbářství – zaměření Design hraček
  • 82–41-M/04 Průmyslový design
  • 82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích
  • 82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Broušení a rytí skla
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Hutní tvarování
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Malba skla
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké kovářství a zámečnictví
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké zlatnictví
  • 82–41-M/10 Řezbářství
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce kovářské a zámečnické
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce zlatnické
  • 82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření Práce truhlářské
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce keramické
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce kamenické
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Malba skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Hutní tvarování skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Umělecké vitráže
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Broušení a rytí skla
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – tříleté, učební
  • 82–51-H/03 Zlatník a klenotník
  • 82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
  • 82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  • 82–51-H/04 Umělecký keramik
Termín podání přihlášek
do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
Termín talentových zkoušek
4. nebo 5. ledna 2021

Přihláška pro obory s talentovou zkouškou

Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z několika výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene – trojrozměrná díla nebudou přijímána) 0 – 20 bodů
- kresebná studie podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

– kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks – viz výše

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 20 bodů ze 40 celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů

 • do oboru Bytový architekt max. 16 žáků
 • do oboru Průmyslový design max. 8 žáků
 • do všech ostatních výtvarných oborů max. po 7 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného čtyřletého maturitního oboru max. po 7 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného tříletého učebního oboru max. po 7 žácích

Tříleté učební obory – ostatní, bez talentové zkoušky

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • 23–65-H/01 Strojník – zaměření Strojník sklářských automatů
 • 66–52-H/01 Aranžér – zaměření Propagační grafik
 • 36–54-H/01 Kameník
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla
 • 53–41-H/01 Ošetřovatel
Přihláška Tříleté učební obory

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Počet přijímaných uchazečů

 • 2 třídy, max. 60 žáků

Studium cizích státních příslušníků

(Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko a jiné)

Výtvarné maturitní obory řady 82 (viz přehled v sekci výše)

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

 1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit) – termín podání přihlášek nejpozději do 1. března 2021.
 2. Zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem na adresu koterova@akademie-svetla.cz:
  Portfolio musí obsahovat
  domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality (např. sklenice + jablko, apod.) hodnocení 0 – 40 bodů
  vymodelovaný objekt podle reality (matice ke šroubu) hodnocení 0 – 20 bodů
 3. Posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.
 4. Vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

Žak/Žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2021 do 31. 08. 2021 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2.

Pro další informace e-mail: koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274