Návštěva z partnerské školy v Moskvě

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
16.03.2020 08:51
Poslední úprava:
 
před 4 lety

V minulém roce se na nás obrátil Klub mladých diplomatů z moskevské školy „Žar-ptica“. Vedoucí klubu Vladimír Juščenko nám vysvětlil, že jejich škola spolupracuje s MGIMO (Moskevský institut mezinárodních vztahů) a jejich klub existuje již 3 roky. Za čas jeho fungování děti poznaly kultury i tradice různých zemí: Běloruska, Itálie, Řecka, Německa, Srbska, Alžírska, Maďarska, Japonska, Vietnamu, Rakouska i dalších. V tomto školním roce se chtějí věnovat historii, kultuře i tradicím České republiky, a proto chtějí spolupracovat i s naší školou.

V této všeobecné škole se učí děti od 1. do 11. třídy. Kromě diplomatického oboru ve škole mají nepovinné kroužky: choreografii, zpěv, sbor, orientální kresbu, recitaci a hudební divadlo. Jejich děti se několikrát účastnily ruských i mezinárodních konkurzů i festivalů.

Vladimír nabídl našim žákům možnost psát si spolu a blíže se seznámit. My jsme ten nápad podpořili a realizovali jsme ho v dalších týdnech a měsících. Studenti se začali seznamovat a komunikovat pomocí emailu nebo sociálních sítí a psát si v ruském jazyce. Z počátku se naši studenti styděli psát, ale s menší podporou a vedením jsme se po roce dopracovali až do 20. února 2020, kdy k nám naši ruští přátelé přijeli na návštěvu a setkali jsme se osobně. Jejich návštěva byla propojena s dnem mezinárodní komunikace a zahrnula besedu, prohlídku areálu školy a jejích částí a nakonec divadelní vystoupení jak našich, tak ruských žáků. Na závěr jsme dokonce dostali pozvání k návštěvě Moskvy.

Vyjádření moskevských studentů (překlad z RJ):

20. února tohoto roku navštívila naše delegace Klubu mladých diplomatů moskevské školy ,,Žar-ptica‘‘ nádherné české město Světlá nad Sázavou. Bylo pro nás velmi zajímavé navštívit toto místo, protože se jednalo o první setkání s českými studenty. Po příjezdu jsme se seznámili se studenty a absolvovali jsme prohlídku jejich školy. Studenti zde ovládají širokou škálu profesí. Navštívili jsme huť, brusírny a sledovali výrobu keramických výrobků. Viděli jsme, jak se vyrábí vázy, misky, sklenice, malé sochy, džbány nebo vitráže. Byli jsme ohromeni talentem a schopnostmi studentů. Po prohlídce nám ukázali velmi zajímavou prezentaci o gymnáziu, českých tradicích, českém jídle a zazpívali nám krásné české písně. Následná pohádka ,,O Červené Karkulce‘‘, kterou nám zahráli studenti, nás velmi rozesmála, přestože byla v českém jazyce a její interpretace byla velmi neobvyklá. Po krátké polední přestávce jsme předvedli prezentaci o našem Klubu mladých diplomatů a zahráli jsme naši pohádku ,,Čert a zlá bába‘‘.

Před odjezdem jsme navštívili místní zámek, kde se nachází muzeum skla. Byla to pro nás velmi neobvyklá cesta do světa skla, porcelánu a keramiky. I když jsme zjistili, že je zámek přes zimu uzavřený, byli jsme moc rádi, že jsme se tam mohli podívat. Nechtělo se nám odjet, protože jsme poznali nové přátele a zažili mnoho pozitivních emocí.

Jménem celé delegace chci poděkovat řediteli školy Ing. Martinu Kubínovi, který nám pomohl při organizaci zájezdu, a paní učitelce Ing. Valerii Pertlové, která s námi strávila celý den a překládala nám prohlídku ateliérů a zámku z češtiny do ruštiny. Moc se těšíme na další setkání a doufáme, že české děti přijedou i k nám do Moskvy. Budeme rádi, když vás zase uvidíme. Bylo nám u vás opravdu nádherně!

O svůj názor se podělili i žáci ze světelského gymnázia:

Tento čtvrteční program byl plný zajímavých informaci. Dozvěděli jsme se mnohé o zvycích, kultuře a vzdělávání v zahraničí – konkrétně z Francie, Španělska, Itálie a Ruska. Byla to skvělá příležitost, jak si procvičit konverzaci v anglickém i ruském jazyce. Přece jen je něco jiného mluvit ve škole o hodině anebo takto volně a spontánně, prakticky o čemkoliv. Vedle této zkušenosti jsme si odnesli i nová přátelství. Dlouho očekávaný příjezd ruských studentů nás nijak nevyvedl z míry, jelikož jsme s nimi byli v kontaktu na sociálních sítích. Po přivítání a představení jsme je provedli po naší škole, ateliérech nebo huti, kterou viděli poprvé v životě a byli z ní nadšení. Na odpoledne si pro nás ruští studenti připravili program, který byl úžasný. Jejich tradiční ruské písně i tance zaujaly všechny přítomné a kostýmy dodaly vystoupení ještě větší šťávu. Studenti byli velmi sympatičtí a dokonce nám přivezli i dárky, například sladkosti nebo tradiční ruské hračky jako třeba dřevěnou matrjošku.

Celkově tedy hodnotíme akci jako velmi přínosnou. Jsme moc rádi, že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit, a byli bychom rádi, kdyby se podobné návštěvy zahraničních studentů v naší škole mohly opakovat i v budoucnu.

Související článek

Verze v RJ

В прошлом году к нам обратился Клуб юных дипломатов из московской школы «Жар-птица». Руководитель клуба Владимир Ющенко рассказал, что их школа сотрудничает с МГИМО (Московский государственный институт международных отношений). Клубу уже 3 года. За время его существования дети изучили культуру и традиции различных стран: Белоруссии, Италии, Греции, Германии, Сербии, Алжира, Венгрии, Японии, Вьетнама, Австрии и т. д. В этом учебном году они планируют уделить внимание истории, культуре и традициям Чешской республики и предложить работать с нашей школой.

В общеобразовательной школе дети учатся с 1 по 11 класс. Помимо дипломатического направления в школе широко развито дополнительное образование: хореография, вокал, хор, восточная живопись, сценическая речь и музыкальный театр. Их творческие коллективы неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Владимир предложил нашим ребятам переписываться и познакомиться поближе. Мы поддержали эту идею и воплотили ее в жизнь в следующих неделях и месяцах. Студенты начали знакомится и общаться по электронной связи на русском языке. Не спорим, что моментами нужно было их подталкивать к этому, т.к. ребята не знали друг друга и, кoнечно же, стеснялись. И вот спустя почти год после первого обращения Клуба к нам, наступило 20 февраля, когда наши русские друзья приехали к нам в гости, и мы все встретились лично. Их визит к нам был совмещен со днем международного общения, в программу которого входили беседа со студентами, экскурсия по школе и мастерским и, конечно же, выступления наших и русских студентов. В итоге мы даже получили приглашение посетить Москву.

Впечатления московских студентов:

20 февраля этого года наша делегация Клуба Юных Дипломатов московской школы „Жар-птица“ побывала в замечательном чешском городке Светла-над-Сазавой.

Нам было очень интересно посетить это место, ведь нашему Клубу предстоял первый опыт общения с чешскими ребятами. По приезду нас познакомили с учениками и провели экскурсию по школе. Студенты здесь осваивают самые разнообразные профессии. Мы посетили стеклодувный и шлифовальный цеха, посмотрели как изготовливают керамические изделия на гончарном круге. Мы видели, как создаются вазы, чаши, бокалы, небольшие скульптуры, кувшины и витражи. Мы были поражены талантам и способностям ребят. После экскурсии по мастерским нам показали очень интересную презентацию о гимназии, рассказали об обычаях и традициях Чехии, о чешской еде и спели красивые чешские песни. Весёлая сказка про Красную шапочку, показанная ребятами, заставила нас посмеяться, несмотря на то, что была на чешском языке, так как её интерпретация была очень необычная. После небольшого перерыва на обед мы показали презентацию о нашем Клубе Юных Дипломатов и нашу сказку „Чёрт и злая баба“.

Перед отъездом мы посетили замок, в котором расположился музей стекла. Для нас это было очень необычное „путешествие“ в мир стекла, фарфора и керамики.

Когда мы узнали, что замки закрыты для посещения зимой, то были очень рады возможности заглянуть туда. Нам не хотелось уезжать из города, так как мы приобрели новых друзей и испытали массу положительных эмоций от знакомства с ребятами. От лица всей делегации мы хотим поблагодарить директора гимназии, господина Мартина Кубина, оказавшего помощь нам в организации поездки и педагога русского языка Валерию, которая весь день была с нами и переводила экскурсию по школе и по замку с чешского на русский язык. Мы будем искренне рады новой встречи и надеемся, что чешские дети приедут к нам в Москву. Мы будем счастливы снова увидеться. Нам было у вас очень хорошо!

Студенты гимназии г. Светла над Сазавой также поделились своим мнением:

Программа этого четверга была необычайно интересной. Мы узнали очень многое о традициях, культуре и образовании за границей, а именно во Франции, Испании, Италии и России. Мы имели прекрасную возможность попрактиковаться в английском и русском языках. Ведь это совершенно разные вещи – говорить в школе на уроке или говорить вот так, свободно и спонтанно, практически о чем угодно. В дополнение к этому опыту мы также приобрели новых друзей. Долгожданное прибытие русских студентов нас не застигнуло врасплох, так как мы с ними уже общались в социальных сетях. После встречи и личного знакомства мы провели русских гостей по нашей школе, мастерских и стеклодувному цеху, который они видели впервые в жизни и были им восхищены. После обеда русские студенты показали нам свое выступление, которое было великолепным. Их традиционные песни и танцы воодушевили всех присутствующих, а костюмы добавили выступлению неописуемый эффект. Студенты были очень милыми, они даже нам привезли подарки, такие как сладости и традиционные русские сувениры, например деревянную матрешку. В целом, это мероприятие нам дало очень много. Мы очень рады, что мы могли поучаствовать в данном проекте. Было бы здорово, чтобы подобные встречи заграничных студентов могли в нашей школе проходить и в будущем.

Foto J. Kořínek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace