Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Agenda:
 
Přijímací řízení 2022/23
Publikováno:
 
20.09.2021 00:00
Poslední úprava:
 
před rokem

Podmínky přijímacího řízení pro přijetí nových žáků ke studiu na školní rok 2022/2023 se řídí zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Termíny stanoví vyhláška 353/2016 Sb.

Obory Gymnázium a Sociální činnost

Týká se těchto oborů:

 • GYMNÁZIUM
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času
  • 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků
 • SOCIÁLNÍ ČINNOST
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Pečovatelská činnost
  • 75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Sociálně správní činnost
Termín podání přihlášek do oborů Gymnázium a Sociální činnost
nejpozději do 1. března 2022
Termín jednotné přijímací zkoušky Gymnázium a Sociální činnost
1. termín – úterý 12. dubna 2022 (náhr. termín úterý 10. května 2022)
2. termín – středa 13. dubna 2022 (náhr. termín středa 11. května 2022)

Přihláška do oboru Gymnázium nemusí být potvrzena lékařem.

Přihláška do oboru Sociální činnost musí být potvrzena lékařem.


Přihláška Gymnázium a Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – Gymnázium a Sociální činnost

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2022/2023:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ … max. 30 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 1,29 30 bodů
  od 1,30 do 1,49 20 bodů
  od 1,50 do 1,99 10 bodů
  nad 2,00 0 bodů

  Ke studiu na gymnáziu nebudou přijati uchazeči, kteří na posledních dvou vysvědčeních měli z jakéhokoliv předmětu klasifikaci dostatečný.

 2. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.
 3. dalších kritérií vyhlášených ředitelem školy:
  • za 1. až 5. místo v okresním kole některé z olympiád … max. 10 bodů,
  • za účast v okresním kole některé z olympiád … max. 5 bodů.

  Pozn: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru.

Podmínkou přijetí je řádné vyplnění přihlášky ke vzdělávání v příslušném oboru.

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT (termín bude doplněn CERMATem do 31.12.2021). Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů

 • Gymnázium – 1 třída, max. 24 žáků
 • Sociální činnost – 1 třída, max. 24

Obor maturitní nástavba Podnikání

Týká se těchto oborů:

 • 64–41-L/51 Podnikání (dvouletý maturitní obor)
 • 64–41-L/51 Podnikání – zaměření Technický provoz pohřebnictví (dálkové studium)
Termín podání přihlášek
nejpozději do 1. března 2022.

Přihláška nemusí být potvrzena lékařem.


Přihláška do nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – denní maturitní nástavba Podnikání

Ředitel školy rozhodl o konání školních přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2022/2023:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. průměrného prospěchu v 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru … max. 50 bodů.

  Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

  Průměr Počet bodů
  do 2,50 50 bodů
  od 2,51 do 2,99 20 bodů
  od 3,00 do 3,99 10 bodů
  nad 4,00 0 bodů
 1. výsledku přijímací zkoušky ve formě zadávaných školních testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
  • Hodnocení testu z českého jazyka a literatury … max. 50 bodů.
  • Hodnocení testu z matematiky … max. 50 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Počet přijímaných uchazečů

 • Podnikání (dvouletý maturitní obor) – 1 třída, max. 25 žáků
 • Podnikání dálkové studium – 1 třída, max. 35 žáků

Obory s talentovou zkouškou (Výtvarné, 4leté maturitní a vybrané 3leté učební obory)

Uchazeč o tento typ studia vykonává pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se ho netýká. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • VÝTVARNÉ
  • 82–41-M/11 Design interiéru – zaměření Bytový architekt
  • 82–41-M/04 Průmyslový design
  • 82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích
  • 82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Broušení a rytí skla
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Hutní tvarování
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů – zaměření Malba skla
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké kovářství a zámečnictví
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Umělecké zlatnictví
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce kovářské a zámečnické
  • 82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření Práce truhlářské
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce keramické
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce kamenické
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Malba skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Hutní tvarování skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Umělecké vitráže
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Broušení a rytí skla
 • UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ – tříleté, učební
  • 82–51-H/03 Zlatník a klenotník
  • 82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
  • 82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  • 82–51-H/04 Umělecký keramik
Termín podání přihlášek
do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
Termín talentových zkoušek
3. nebo 4. ledna 2022

Přihláška do všech oborů s talentovou zkouškou musí být potvrzena lékařem.


Přihláška pro obory s talentovou zkouškou

Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z několika výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

donesené domácí práce v tvrdých deskách v počtu min. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene – trojrozměrná díla nebudou přijímána), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality 0 – 20 bodů
- kresebná studie podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

– kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks – viz výše

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 20 bodů ze 40 celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů

 • do oboru Bytový architekt max. 12 žáků
 • do oboru Průmyslový design max. 5 žáků
 • do všech ostatních výtvarných oborů max. po 4 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného čtyřletého maturitního oboru max. po 7 žácích
 • do každého uměleckého a řemeslného tříletého učebního oboru max. po 7 žácích

Tříleté učební obory – ostatní, bez talentové zkoušky

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • 23–65-H/01 Strojník – zaměření Strojník sklářských automatů
 • 66–52-H/01 Aranžér – zaměření Propagační grafik
 • 36–54-H/01 Kameník
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla
 • 53–41-H/01 Ošetřovatel
Přihláška Tříleté učební obory

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Termín podání přihlášek
do tříletých oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2022

Přihláška do tříletých oborů bez talentové zkoušky musí být potvrzena lékařem.

Počet přijímaných uchazečů

 • 2 třídy, max. 60 žáků

Studium cizích státních příslušníků

(Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko a jiné)

Výtvarné maturitní obory řady 82 (viz přehled v sekci výše)

Postup přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

 1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit) – termín podání přihlášek nejpozději do 1. března 2022.
 2. Zaslání portfolia prací uchazeče e-mailem na adresu koterova@akademie-svetla.cz:
  Portfolio musí obsahovat
  domácí práce v počtu min. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality (např. sklenice + jablko, apod.) hodnocení 0 – 40 bodů
  vymodelovaný objekt podle reality (matice ke šroubu) hodnocení 0 – 20 bodů
 3. Posouzení prací uchazeče ředitelem školy a komisí, která hodnotí běžné talentové zkoušky. Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.
 4. Vystavení potvrzení o přijetí ke studiu a potvrzení o ubytování na domově mládeže (obojí je nutné pro žádost o vízum).

Žak/Žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2022 do 31. 08. 2022 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2.

Pro další informace e-mail: koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace